Regulamin

 1. Właścicielem witryny internetowej jest przedsiębiorca działający pod firmą:

  Yosan Polska Tomasz Strózik
  ul. Trzy domki 6
  33-300 Nowy Sącz 

  NIP: 7342716478
  REGON: 122761010

  tel. (18) 547 0 547 
  kom.  604 475 193
  www.yosanpolska.pl

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie bądź w innej części niniejszej witryny internetowej jest mowa o następujących wyrażeniach oznaczają one odpowiednio:

  1. Yosan Polska – oznacza przedsiębiorcę działającego pod firmą Yosan Polska

  2. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, to jest osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  3. Klient – oznacza klienta (kontrahenta) Yosan Polska niebędącego Konsumentem

  4. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) to jest umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  5. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – oznacza umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) to jest umowę z konsumentem zawartą :

   a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

   b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

   c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

   d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

 3. Osoby będące Konsumentami mogą zakupić towar handlowy od Yosan Polska wyłącznie w lokalu przedsiębiorstwa Yosan Polska, pod adresem: ul. ul. Trzy Domki 6, 33-300 Nowy Sącz, Polska.

 4. Yosan Polska nie prowadzi sprzedaży w drodze umów zawieranych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

 5. Yosan Polska nie prowadzi sprzedaży w drodze umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

 6. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny prowadzonej przez Yossan Polska (Yosan Polska nie prowadzi sklepu internetowego).

 7. Wszelkie informacje zamieszczone na witrynie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Jeżeli na witrynie internetowej wskazano ceny towarów (stanowiące jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), wskazane ceny są wyrażone w złotych polskich oraz zawierając podatek VAT.

 8. Informacji na temat produktów usług oraz współpracy, można uzyskać przez:

 9. Klienci (nie będący Konsumentami) mogą składać zamówienia po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z Yosan Polska, przy czym przyjęcie zamówienia przez Yosan Polska każdorazowo wymaga potwierdzenia w drodze telefonicznej lub mailowej ze strony Yosan Polska.

 10. Na warunkach ustalonych przez strony Klienci (nie będący Konsumentami) mogą zawierać z Yosan Polska ramowe (bądź inne) umowy handlowe regulujące zasady zakupu towarów od Yosan Polska.

 11. Yosan Polska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia (potwierdzenia) zamówienia (złożonego w drodze telefonicznej lub mailowej) do realizacji lub przyjęcia (potwierdzenia) zamówienia z modyfikacjami lub na określonych warunkach.

 12. Na zakupiony towar Yosan Polska wystawia fakturę VAT lub paragon zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 13. Yosan Polska ponosi wobec kupujących odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi rękojmię za wady (art. 556 – 576 (4) kodeksu cywilnego).

 14. Na zakupiony towar Yosan Polska udziela gwarancji na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej, która zostaje dołączona do towaru.